Kongsberg Træmassefabrikk , 1914
Kongsberg Træmassefabrikk , 1914 Jenny Arnesen

Det eldste næringsområdet vårt.

Hverken Sølvverket, Mynta eller Våpenfabrikken var først ute.

Kongsbergfossene har vært et kjennetegn i landskapet helt siden Lågen endret løp rett etter istida. Hva navnet på skogsområdet rundt fossene kan ha vært før er ukjent.

De tidligste kjente navnene på fossene er Øvre Hougdalfoss, Tislefoss og Nedre Hougdalfoss. Hougdal-navnet kommer fra et rettsdokument fra 1613. Om Tislefoss satte navn på Tislegård eller omvendt strides det om. Jeg tror navnet på den minste av de tre fossene var først ute.

I dag kjenner vi fossene som Nybrufossen, Gamlebrufossen og Fabrikkfossen.

Den første etablering kom ved Nedre Hougdalfoss i 1590. I dag 433 år senere, er Esco Ulefos etablert på området.

Tisle sag - det første foretaket

Vanninntaket for de første bedriftene Widerøe 1964

Omkring 1590 bygde Henrik Grosvold oppgangssag på den østre siden av Nedre Haugdalfoss. Dette var på Tislegårds eiendom, og Henrik hadde Kongens godkjennelse.

Det har vært god oppstart ved Tisle-sagene . I årene 1620 /-22 ble det produsert om lag 4,500 bord. Etter datidens standard måtte de skjære ca. 650 stokker med lengde mer enn 3 m.

I 1621 ønsket Gunde Lange, lensherre over Tønsberg len, å makeskifte tre av sine sagverk mot sager i Hvittingfoss og Haugdalfoss. Dette mislyktes. Tisle-anlegget var attraktivt.

Etter kongelig forordning skulle en sagtømmerstokk minst gi 7 bord, 8 tommer brede, 10 fot lange og tykkelse mellom 1 og 1 ½ tommer. Disse fikk betegnelsen "sjubordsstokker"

Tislegård ble solgt til Stattholder Ulkrik Fredrik Gyldenløve i 1683, og sagbruket tilhørte fra da av Laurvigen Grevskab. Med Gyldenløve som eier, hadde Tislegård rett til å skjære 20,000 bord (ca. 3,000 stokker).

Materialene ble mest trolig fraktet til Drammen, som på den tiden var en stor eksporthavn av trelast til Europa.

Det kan se ut som Tislefoss sag har vært i drift ihvertfall til ca. 1690. Da hadde Gyldenløve rett til å skjære 2,000 tylfter (ca. 24,000 bord). Denne retten ble overført til Fritzøe etter hvert.

Kongsberg Jernverk

Stangjernshammer ca. 1790

Det første jernverket i Kongsberg ble opprettet av Heinrich von Schlanbusch på østsiden av Nedre Hougdalfoss 1687. Nærheten til vannkraft var nødvendig både for driften av blåsebelgene i smelteprosessen og for driften av hammerverkene.

Med hammerverkene fulgte navneskifte fra Nedre Haugdalfoss til Hammerfossen

Kort tid etter oppstart ble anlegget forpaktet til kjøpmann Jens Olsen fra Drammen. Han var en driftig forretningsmann med interesser i flere gruver. Sjaktovnen som ble brukt til smeltingen krevde store mengder trekull. Behovet for trekull kom i konkurranse med Sølvverkets interesser. Olsen ga opp driften av anlegget i 1699.

I 1733 ble det gjort nytt forsøk på gjenopptagelse av driften. Denne gang var det viseberghauptmann Johan Ludwig Schubarth som satte i gang ny drift. Han sørget for at en ny masovn ble satt i drift i 1745, men kostnader med tilgang på malm sammen med dårlig kvalitet førte til at ovnen ble revet etter få års drift. Driften ble oppeholdt for knipehammer, kleinsmie (for finere smiarbeid), stangjernshammer, og spikerhammer. I store deler av perioden fram til 1824 var det liten aktivitet ved verket.

Peder Cappelen kjøpte Kongsberg jernverk i 1824 av Tislegård v/Gyldenløve. Fra tidligere eide Cappelen Eidsfos jernverk. I november 1824 ble følgende lagt ut på offentlig auksjon: * Kongsberg jernverk med tilhørende gruver, 3 sager, alle, maskiner og bygninger samt sølvverkets skoger som faller til Dalselva under Dal, Dusum og Løver og Hillestadhengslet. Drift og kontrakter inngått med våpenfabrikken var ikke omfattet av auksjonen.

I salgsbetingelsene forelå det en omfattende beskrivelse av forholdene vedrørende rettigheter og plikter om bruk av Lågen sammen med fløting av sagtømmer.

Cappelen la ned driften av masovnen i 1833, og mesteparten av den øvrige driften i 1840. Både stangjerns- og spikerhammeren var antagelig i drift fram til ca. 1870

Et Drammens selskap med Joh. J Schwartz som leder kjøpte Eidsfoss jernverk i 1873. Kongsberg jernverk fulgte med på kjøpet.

Allerede i 1879 måtte Schwartz «kaste kortene». Kongsberg jernverk med skoger, sagbruk og gruver måtte selges.

I 1880 ble Kongsberg jernverk med tilliggende eiendommer lagt ut for salg.

Kongsberg Træmassesfabrikk

Kongsberg Træmassefabrikk. Ca 1910

Det første forsøket på produksjon av tremasse med sliping i Norge ble gjort omkring 1866.

Allerede i 1868 bygde en tannlege som het Tobiesen et sliperi i Akerselva, og året etter bygde sønnen ingeniør Otto Tobiesen et sliperi ved Lysaker.

Nevøen August von Tobiesen, ble født i Risør 1855. Ingeniørutdannelsen hadde han fra Tyskland. 25 år gammel og nyutdannet og med nedarvet svakhet for tre sliping, ga salget av anlegget ved Hammerfossen en god mulighet for "business".

Maskinene etter Kongsberg jernverk var fjernet da August Tobiesen kjøpte jernverket ved Hammerfossen i 1880. Hovedbygget fra 1831 var imidlertid intakt og innflytningsklart. Allerede i desember samme året var Kongsberg Træmassesfabrikk i full produksjon. I 1894 satte han opp en ny driftsbygning.

Tobiesen må ha vært en dyktig driftsleder og forretningsmann. Bedriften vokste og tjente penger. Allerede i 1889 hadde han ervervet eiendommen fra dagens nedkjøring til Ulefoss Esco AS og ut til transformatorstasjonen på toppen av bakken ned mot E134. Arealet lengst syd på denne eiendommen kjøpte han i 1884, året etter han ble gift med Dagny Dessen. Her bygde August Tobiesen direktørboligen til Kongsberg Træmassefabrikk. Direktørboligen gikk senere under navnet "Heiberg-villaen". Disponent Heiberg bodde nok aldri i villaen. Den brant ned i 1982.

Krums kart fra 1884 viser at tomten var ubebygd. Det er vel naturlig å anta at kartgrunnlaget i 1884 var tatt opp ca. 3 år tidligere. Ut fra Krums kart over Kongsberg fra 1901, utgitt i 1904, var villaens endelige form ferdig ca. 1900. Ifølge folketellingene bodde Tobiesen i Kongsberg fra 1885 til 1910. I løpet av denne tiden hadde han også vært medlem av Kongsbergs bystyre og formannskap.

Direktørboligen til Kongsberg Træmassefabrikk Ca.1910. Senere kalt Heibergvillaen

Eierskifte

At Tobiesens ønsket å selge selskapet høsten 1912 kan ha ha sammenheng med at hans kone Dagny døde i mars samme året.
Det ble samtidig registrert et selskap I november 1912 med kontor i Kristiania. Selskapet skulle ha til formål å kjøpe og drifte Kongsberg Træmassesfabrikk. Stifterne var brødrene Øivind og Harald Sundt sammen med Sverre Heiberg. Heiberg ble disponent for selskapet.

Ifølge panteregisteret skjøtet Tobiesen livsverket sitt over til Staten først i 1917, som igjen leide ut hele anlegget til AS Kongsberg Tresliperi v/disponent Heiberg. Det kan se ut for at salget i 1912 ikke er gått igjennom, og at det Christiania-baserte selskapet har drevet produksjonen på leiebasis. Med staten som eier fortsatte driften bare fram til 1919, og driften ble da lagt ned. I 1921 ble den startet opp igjen, også denne gang med bortleie, nå under navnet AS Kongsberg Tresliperi. Sverre Heiberg fortsatte som disponent

Helt fram til 1914 satt Tobiesen fortsatt med eierretten til vannfallet i halvparten av Hammerfossen. Dette året kom det en Stortingsproposisjon om disponering av Kongsbergfossene. Da blir fossene slått sammen til Fabrikkfossen. El kraften herfra skulle først og fremst sikre Våpenfabrikken, deretter til driften av elektrifisering av jernbanen sammen med Hakavik. Det var Tobiesen som overførte skjøtet på vannfallet til Staten i 1914.

Slik endte det

Kongsberg Dagblads referat fra Formannskapets innstilling til Bystyret tirsdag 21 november 1933 gir en fyldig beskrivelse av de økonomiske problemet AS Kongsberg Tresliperi hadde. Resultatet av forhandlingene som ble holdt mellom kommunen, bankene og bedriften var bevilgninger og støtteordninger for budsjettåret 1934 -35.

22 juni 1935 ble AS Kongsberg Tresliperi stoppet og ca. 40 arbeidere sagt opp.

Den Norske Stenullfabrikk A/S

Smelting av knust hornblendestein Norsk Filmavis 1943

På slutten av 1939 gikk det rykter i byen om en ny etablering nede ved sliperiet var på gang. Hemmeligholdet om hvem og hva ga da som nå grobunnen for spekulasjoner. Det ble en dårlig stemning mellom media og kommune.

Først midt i september i 1940 blir det kjent at "Steinullselskapet" har blitt konstituert.
Den Norske Stenullfabrikk A/S ble etablert og var eid av brødrene Vister og A. Frantzen. Selskapets kontor var i Oslo.

I oktober 1940 blir steinullkonseptet gjort kjent i media. Råstoffet stein, skal hentes fra et felt med hornblende ved Kjennerudvannet. Arbeidsstokken vil bli 8 til 10 mann. Produktet ble framstilt som uovertruffent som isolasjonsmateriale for anvendelse i bygningsindustrien. I USA var markedet på 100 millioner kroner.

Selve produksjonsprosessen var avhengig av stein og elektrisk kraft. Steinen fra Kjennerudvannet knuses, og den knuste steinen smeltes mellom 11- og 1200 C. Den flytende smelten helles ut foran en pressluft stråle og blåses ut i tynne fibre som presses sammen i matter. Hele prosessen hadde en vellykket prøve-kjøring i april 1941.

Fabrikken opplevde vanskelige tider i 1944/-45. Markedet hadde kollapset under siste del av krigen, og fabrikken satt inne med store lagre.

Videre drift var avhengig av kommunale garantier og støtteordninger. Mars 1945 avslo kommunen en avtale om innkjøp av steinullmatter for inntil kr. 150,000 som skulle hentes ut når byggevirksomheten kommer i gang igjen. I januar 1946 ble det gjort avtaler med staten som gjorde det mulig å starte driften igjen.

I oktober 1946 gikk fabrikken med døgnkontinuerlig drift med 20 ansatte og 1,500 kg steinull i døgnet. 

Ruinen etter brannen i 1949

Brannen

Om morgenen lørdag 26 november 1949 ble det meldt brann på «Steinulla». Den gamle sliperibygningen brant ned på kort tid. Brannårsaken ble identifisert til å være forårsaket av eksplosjon i en oljebryter. Både lager og fabrikkens kraftstasjon gikk med.

Etter brannen var ledelsen innstilt på å bygge bedriften opp igjen. Ordrebøkene var fulle, og markedet var bra. Under forhandlingene som fulgte var uenighet om leie av fallrettigheter i Fabrikkfossen den viktigste årsak til at Den Norske Stenullfabrikk A/S ikke ble bygd opp igjen.

Konflikten ble ikke endelig avgjort før midt på -50 tallet

ESCO Armaturfabrikk A/S

Esco brannhydrant

Ifølge årsberetningen fra Kongsberg Turist- og Tiltaksnemnd for året 1957, går det fram at de første kontaktene med Esco Armatur kom i stand dette året. Møtene mellom tiltaksnemnda og Esco ble holdt i departementet hvor også Avviklingsstyret for Kongsberg Sølvverk deltok.

I mars 1958 vedtok Stortinget og la Esco Armaturfabrikk og Mekaniske Verksted A/S få kjøpe 16,5 mål tomt av Vassdragsvesenet,

1959 var plundrete for Stenbeck Verktøy. I februar hadde bedriften akkordforhandlinger med sine kreditorer. Under disse forholdene viste Esco interesse for å overta Stenbeck. Esco hadde da en million kroner i ryggen, et lån Avviklingsstyret for Kongsberg Sølvverk hadde innvilget i fm Esco’s planer om å etablere seg på «Steinull tomta».

Stenbekk havnet etter hvert i Lunde og ble etablert som Golten Industri.

Esco etabler seg på Kongsberg

Arbeidet med nytt fabrikkbygg og kontorer starter i 1962 Bygget skulle totalt bli på 4,100 kvm, hvorav ca. 500 kvm var til kontorfløy.

En av forutsetningene for bedriftens etablering var at det ble stilt areal til rådighet for boliger til ansatte som fulgte med på flyttelasset fra Oslo.. Først i mai 1964 ble salget av tomteareal til Tovsrud borettslag brakt i orden, etter ett år med hissige bystyre diskusjoner. Kommunen var selger.

Fredag 23 oktober 1964 brukte Laagendalsposten nesten hele sin forside for å ønske A/S Esco Armaturfabrikk og Mekaniske Verksted velkommen til Kongsberg og Gomsrudveien 40., og til å presentere bedriften for leserne. Av de 80 ansatte som skulle inn i bedriften kom 20 med fra Oslo.

Esco, en bedrift i vekst

Allerede etter 4 år innså ledelsen at Esco måtte utvide. En ny verkstedhall på 1050 kvm ble innviet i september 1969.

Et av Esco’s hovedprodukt, ventiler til tankflåten, hadde et stabilt og økende marked i England, Tyskland og Sverige. At det hadde vært god vekst for bedriften etter de kom til byen, viser veksten i antall ansatte, som har økt fra 65 til 135 ansatte.

Bedriftens eier E. Sunde & Co utvidet samtidig med jernstøperi på Hedmark og nytt administrasjonsbygg i Oslo. Arbeidet med bearbeiding av støpegodset fra Hedmark ble overført til Esco i 1973

Jubileumsåret 1974 hadde fabrikken nesten hele det norske markedet for ventiler og rør til vannverk. Denne produksjonen utgjorde over en tredel, og ventiler til maritimt marked ca. en tre del. Den totale omsetningen 33 millioner, var stigning på over 30% fra forgående år.

Et langt samarbeid og lisensproduksjon for et firma i Japan, førte til at japanerne ville utvide avtalen i 1975. Avtalen ga Esco anledningen til å gå inn i markedet for oljeindustri. Fra før leverte bedriften ventiler til supertankere og til kjølevannsystemer i atomkraftverk.

1978 ble et vanskelig år med en omsetningsnedgang på 20%. Den nødvendige nedbemanningen foregikk i samarbeid med den øvrige Kongsberg-industrien.

TA-ESCO - svensk eier

Tidlig 1979 kunngjorde E. Sunde & Co. Ltd at de hadde besluttet å selge Esco Armaturfabrikk til det svenske firmaet Tour & Andersson AB. Tidlig juli ble gamle Esco besluttet nedlagt, og TA-ESCO A/S ble det nye navnet . Dette ble ikke siste gang selskapet endret navn. Den formelle overtakelsen var i juni. En av forutsetningene var at samtlige 125 ansatte ble overført den nye TA-ESCO A/S.

Med Tour & Andersson (TA) som eiere fikk Kongsberg bedriften tilgang til salgskontorer over mesteparten av verden.

Perioden med svensk eierskap var preget av ustabilt marked. I perioden som TA-ESCO bedrift opplevde ansatte både 4-dagers arbeidsuke, permitteringer og noen oppsigelser. I 1990 endret bedriften først navn til TA-Kongsberg.

Konjunkturene bedret seg på begynnelsen av 90-tallet. Første halvdel av 1990-årene var gode år med god inntjening og økt eksport til spesielt Sverige og Tyskland.

Året 1996 avsluttet med kunngjøring om at TA-Hydronics selger selskapet til det danske selskapet Danfos. Det svenske selskapet vil slutte med vann og avløp.

Danfoss ESCO - dansk eier

Med det danske eierskapet kom ESCO-navnet tilbake. Kongsberg-selskapet fikk da en eier med søkelys på vannforsyning og vannbehandling. Ved eierskiftet hadde Kongsberg-bedriften 105 ansatte og en omsetning på ca. 103 millioner.

Danfoss hadde sine etablerte markeds- og eksportkanaler som Danfoss ESCO på Kongsberg måtte ta i bruk. Resultatet ble redusert eksport.

Det ble en turbulent start med permittering og reduksjon av arbeidsstokken. Fra 1999 til 2000 var det kuttet med 20 ansatte.

Gjennom investeringer, effektivisering og kutt i kostnader kunne bedriften vise gode resultater i 2004.

Dette til tross, Danfoss trekker seg ut og blir en minoritetsaksjonær fra desember 2006.

Kongsberg ESCO

I samråd med Danfoss ble det etablert et nytt selskap: Kongsberg Esco A/S. Selskapet blir eid av selskapets ledelse med 90% og Danfoss med 10%. Overdragelsen var effektiv fra januar 2007. Alle de 87 arbeiderne fortsatte i det nye selskapet.

Med et rekordår 2006 bak seg, hadde Kongsberg Esco en god startposisjon for videre satsing i Norge og Sverige.

Allerede i 2007 gikk bedriften så bra at de kunne utbetale en bonus på 33,000 kroner til alle ansatte.

Kongsberg Esco A/S dreiv aktivt med produktutvikling, og i 2012 hadde de to nye produkter ute til kvalifisering, en av de til bruk offshore.

ULEFOS ESCO

Ventil Ulefos Esco

Tidlig februar i 2014 kom nyheten om at Ulefos Gruppen hadde kjøpt Kongsberg Esco A/S. Oppkjøpet var en del av strategien til Ulefos for bli posisjonert som nordisk leverandør av vann- og avløp sammen med Ulefos tidligere satsing på gategods.

Ulefos lokaliserte viktige hovedfunksjoner som logistikk- og innkjøp, kundesenter, marked- og salgsaktiviteter til Kongsberg. Salgsselskapet Ulefos i Sandvika ble flyttet til Kongsberg i 2017.

Så, nå i 2023 kommer meldingen om at arealet på Sliperitomta ikke gir rom for framtidig utvidelse av bedriften. Tanken i dag er å flytte Ulefos Esco ut av dagens område og utvide deler av fabrikken. I utgangspunktet ser de for seg annen lokalisering i Kongsberg.

En eventuell flytting vil bli slutten på 433 år som industriområde.

Share to