Smalfilm över Uddevalla

Under 1937 tog Uddevalla stadsfullmäktige ett beslut att köpa in en filmkamera i syfte att producera ett antal filmer för att dokumentera staden, så som den var. Filmerna ger oss en inblick i Uddevallabornas liv, samtidigt som vi ser hur staden förvandlas genom rivningar och byggnationsprojekt för att bli det Uddevalla som vi känner till idag.

1930-talet var en period som präglades av förändring i den bohuslänska staden Uddevalla. Allt fler människor flyttade in från landsbygden vilket krävde att nya bostadshus etablerades samtidigt som lägre bilpriser innebar att fler och allt större gator behövde anläggas för att möta ett stigande behov. Utvecklingen oroade dock somliga. I lokaltidningen Bohuslänningen uttrycktes farhågor för att detta skedde på bekostnad av stadens naturskönhet med alla dess skogsområden och trädgårdar. Detta var tillgångar som borde bevaras för eftervärlden ansågs det. Snart skulle det inte längre finnas några kolkörare med sina kärror på de höga landgångarna i hamnen, då dessa blivit ersatta av elektriska kranar, liksom hästdroskorna som förde en förtvinande tillvaro i trafiken.

Det var därmed ett faktum att det gamla och idylliska Uddevalla, såsom det uttrycktes av stadens ledande politiker, förpassades till historien och tids nog riskerade att förloras för efterkommande generationer - men samhällsutvecklingen gick inte att stoppa. Däremot kunde staden bevaras på andra sätt.

UMFA53086:0665 Okänd
Uppgift enligt fotografen: "Uddevalla. Stadshotellet." Almquist, David
UMFA54686:0001 Okänd
Text på kortet: "Uddevalla. Bäveån".

Stadsrådet Emil Sahlgren menade att rörliga bilder skulle låta eftervärlden ta del av det gamla Uddevalla och förordade därmed ett inköp av en smalfilmskamera. Detta var en typ av kamera som togs fram av det amerikanska företaget Eastman Kodak år 1923. Tidigare hade filmskaparkonsten i allmänhet varit förbehållen stora filmproducenter men den nya tekniken gjorde att det blev billigare och lättare att filma för amatörer, vilket passade Sahlgrens syften utmärkt.

Ämnet förde upp för diskussion i stadsfullmäktige (vilkas medlemmar syns på bilden ovan) där det orsakade en livlig debatt. Argumenten finns bevarade tack vare Bohuslänningen som rapporterade ifrån mötet och återgav dessa i form av en nyhetsartikel den 22 september 1937:

Sahlgren framförde att: “Det gäller bevara bilder av staden som historiska dokument. Kameran är billig men det den kan bevara går ej att betala med pengar.”

Alla var dock inte lika överens om att det gamla Uddevalla var värt att bevara. Sahlgrens kollega Löfgren hade sett att Skövde köpt en dylik kamera och det förstod han, men han tyckte inte att Uddevalla hade mycket att fotografera just då: “ty staden är efterbliven. Nej. Ge istället 500 kr åt stadsträdgårdsmästaren så kan det bli något vackert att fotografera. Kom igen om 40–50 år! Nu sörja tidningarna för illustrationerna.”

En livlig diskussion följde innan frågan avgjordes genom en votering. Där röstade en övervägande majoritet för att 850 kronor skulle anbringas till inköp av en smalfilmskamera.

Den första filmen producerades redan nästkommande år med bokhandlaren Janne Walles som fotograf, han förefaller fortsätta bakom kameran, åtminstone fram tills 1946. Detta år flyttade byggnadschefen Valdemar Silverhjelm till Uddevalla, som vi vet övertog uppgiften någon gång därefter.

I den första filmen skildras bland annat en verkstadsskola och en förstamajdemonstration, men det huvudsakliga fokuset ligger på politiker av olika slag; stadsråd som firar 75-årsjubileum, landstingsmän samt en grupp med riksdagsmän som är på besök. Politiker i kostym är ett särskilt återkommande inslag i filmsamlingen och vi får följa med dessa på festligheter, i deras arbete och på studiebesök. Men även om dessa tar en stor plats i filmsamlingen ger den obestridligen många andra värdefulla insikter. Viktiga historiska händelser, såsom övergången till högertrafik får sitt utrymme. Likaså många av översvämningarna som staden sedan grundandet drabbats av. Genom filmerna går det att se hur högt vattennivån stod vid dessa tillfällen, vilket kan vara av intresse för att skapa en jämförelse med framtida översvämningar.

Utöver historiska händelser lyfter filmerna fram aspekter av människors tillvaro på ett levande vis som få andra medier har möjligheten att åstadkomma. Vi får följa med människor ut på deras arbetsplatser såväl som vid olika högtidligheter och andra evenemang. En mångfald av aspekter i samhället skildras med allt ifrån glada skolelever, såväl som ärrade hamnarbetare och unga idrottare som tävlar på Rimnersvallen, detta tillsammans med mycket annat. Filmerna ger oss en mångfacetterad gestaltning av stadslivet i det gamla Uddevalla vi mycket väl hade kunnat gå miste om, ifall inte några förutseende stadsråd spenderat 850 kronor på inköpet av en filmkamera.

Nedan följer filmerna som ingår i samlingen:

Share to