main article image

Verdens bokdag - sett fra Haldenvassdragets Kanalmuseum

Verdens bokdag er en FN-dag som markeres 23. april. Målet er å markere bokens rolle i samfunnet, boken som uttrykksform, for språklig og kulturelt mangfold, for utdannelse og for kommunikasjon.

Er du nysgjerrig? I så fall er du ikke alene!

Nysgjerrighet er en av de viktigste drivkreftene bak vitenskapelige funn og menneskelig utvikling. Egenskapen kan ses som evolusjonsmessig adaptivt. Adaptiv betyr å være tilpasningsdyktig. Med andre ord, nysgjerrighet er viktig for vår overlevelse. Men hva har nysgjerrighet med verdens bokdag å gjøre? I lokalene til Haldenvassdragets Kanalmuseum på Ørje Brug finnes det vitnesbyrd etter nysgjerrige og vitebegjærlige mennesker. Det gamle direktørkontoret har et bibliotek med en noe uvanlig boksamling som omhandler en spesifikk vitenskap: limnologi.

Limnologi er vitenskapen om innsjøer, mindre vannansamlinger samt rennende vann. Et hovedtema i forskningen er å klarlegge sammenhengen mellom, og den gjensidige påvirkning av fysisk, kjemiske og biologiske forhold i den enkelte lokalitet. Der du padler, tar deg en svømmetur eller kjemper med en stor ørret, har mange fagpersoner de samme biotopene som arbeidsplass og forskningsfelt.

Butjern i Marker kommune. Foto: Ingvar Spikkeland
Biolog og forsker Ingvar Spikkeland på feltarbeid. Foto: Jan Petter Vaaler

Bakgrunn for litteratursamlingen på Haldenvassdragets Kanalmuseum

Fra langt tilbake i museets historie har det vært planer om å opprette et naturfaglig bibliotek med hovedvekt på ferskvann, til bruk for alle som arbeider med registreringer eller studier innenfor natur, plante- og dyreliv. Kanalmuseet har kompetanse på og arbeider med naturvitenskap, særlig knyttet til Haldenvassdraget. Herunder inngår miljøovervåking av vassdraget og kartlegging av biomangfold i området. Innenfor studier av istidskreps driver Kanalmuseet forskning på internasjonalt nivå i samarbeid med Müller-Sars selskapet.

Det hele startet med at museet i 2008 arvet en boksamling fra Norsk Institutt for vannforskning (NIVA). Det var Olav Skulberg som i sin tid sørget for dette. Han er botaniker med ferskvannsalger som spesialfelt og var ansatt ved Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) fra institusjonens begynnelse i 1958. Skulberg spilte også en viktig rolle da Haldenvassdragets Kanalmuseum for snart 25 år siden gikk fra å være et rent kulturhistorisk museum til å utvikle en naturavdeling.

Fra bibliotekets åpning 27. mars 2015. Fra venstre Jens Petter Nilssen som demonstrerer en sedimentkjerne fra samlingen av biologiske prøver, Geir Hardeng og Olav M. Skulberg. Foto: Ingvar Spikkeland
Biblioteket har ca. 116 hyllemeter med litteratur. Her ser vi en del av samlingene med bl.a. ferskvannbiologisk litteratur fra Haldenvassdraget. Foto: Ingvar Spikkeland
I tillegg til skriftlig materiale har biblioteket også en stor samling av biologiske prøver fra inn- og utland. Foto: Anne Helen Eide Kongtorp

Videre kom det en stor litteratursamling fra Institutt for marinbiologi ved Universitetet i Bergen. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, ved Geir Hardeng har levert mye litteratur med direkte relevans til Østfold og Haldenvassdraget. Fra Müller-Sars selskapet ved Jens Petter Nilssen er det også mottatt mye relevant litteratur, bl.a. de private arkivene etter professor Kåre Elgmork og pensjonert forsker i NIVA, Gösta Kjellberg. Når det gjelder emner som eutrofiering og forsuring er biblioteket svært fullstendig. Rent geografisk dekker boksamlingen mange områder i Sør-Norge bra, men med særlig vekt på Haldenvassdraget og Østfold/Akershus.

I tillegg til skriftlig materiale har også Jens Petter Nilssen tatt vare på en stor samling uerstattelige biologiske prøver fra ferskvann fra de siste 50 år, både planktonprøver, bunndyr og sedimentkjerner. Dette kommer fra store deler av Norge, men også noe fra utlandet. Materialet blir stadig mer verdifullt etter hvert som tida går, og forteller om flora og fauna i vassdragene på det tidspunktet da prøvene ble tatt.

Pådriver for denne dugnadsjobben er zoolog og cand.real. Jens Petter Nilssen (forøvrig biologiprofessor Dag O. Hessens favorittforeleser) og Kanalmuseets egen biolog, Ingvar Spikkeland. Sammen har de det faglige ansvaret for samlingen. I tillegg er styret og venneforeningen i Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum til stor hjelp. Jens Petter Nilssen er tilknyttet Müller-Sars-Selskapet, en ideell vitenskapelig forening som driver med grunnforskning.

Verdifull kunnskap på papir

Foto: Anne Helen Eide Kongtorp

Litteratursamlingene ved Haldenvassdragets Kanalmuseum gir oss kunnskap, også kunnskap som er vanskelig tilgjengelig, eller ikke tilgjengelig i det hele tatt andre steder. I dag publiseres det meste av forskningen digitalt, selv om også mye kommer ut på papir. Dessuten skannes og digitaliseres eldre litteratur slik at den skal bli lettere tilgjengelig, selv om tilgangen ofte koster penger. Dermed tenker mange at tida for papirlitteratur nå er forbi. Men mye verdifull litteratur blir ikke digitalisert, og selv om den nå foreligger i digital form, er de skannede dokumentene ofte av dårlig kvalitet, og tabeller og figurer kan være mer eller mindre uleselige. Derfor kan litteratursamlingene på Kanalmuseet i framtida vise seg å bli svært verdifulle.

Istidskreps – Immigranter etter siste istid

Haldenvassdraget er kjerneområdet i Norge for en spesiell gruppe globalt sjeldne krepsdyr som kalles istidskreps. Vassdraget har alle de norske artene i denne gruppen unntatt den sørvestlige arten Mysis salemaai som bare er funnet på Jæren. Et par av artene har nesten hele sin norske bestand i Haldenvassdraget. Særlig innenfor studier av istidskreps, som er viktige miljøindikatorer, driver Kanalmuseet forskning på internasjonalt nivå i samarbeid med Müller-Sars selskapet.

Pungreke, Mysis relicta. Foto: Arild Hagen
Flatbent istidskreps, Monoporeia affinis. Foto: Ingvar Spikkeland
Firtornet istidskreps, Pallasiola quadrispinosa. Foto: Ingvar Spikkeland
Trollistidskreps, Gammaracanthus lacustris. Foto: Ingvar Spikkeland

En nysgjerrig mann

Et frimerke til hans minne ble gitt ut i 1970.

Georg Ossian Sars (1837-1927) er blant Norges mest betydningsfulle biologer og regnes som en av verdens største krepsdyrforskere. Han samlet dyr i naturen til alle årstider og tegnet dem i felt og hjemme på universitetet i Oslo. En mengde arter ble for aller første gang beskrevet av Sars. De vakre tegningene er kunstverk og artene gjengis svært detaljert. Han arbeidet ved universitetet fram til han døde, nesten 90 år gammel. Sars er fremdeles en av de mest siterte norske naturforskerne. Faren, Michael Sars, skriver i et brev til sin venn og kollega professor Japetus Steenstrup i København:

Om nogle Dage begynder jeg min sædvanlige Sommerudflugt, denne Gang til det Trondhjemske og ledsaget af min næstældste Søn, som har arvet sin Faders Lyst til Naturstudier og til min store Glæde tegner til at blive en dygtig Forsker. Han skal paa denne Tour især undersøge de ferske Vande, der hos os hidtil have været aldeles negligerede, men som dog indeholde en uventet Rigdom af Former.

Illustrasjoner av istidskreps, tegnet av Georg Ossian Sars.

Pungreke. Mysis relicta.
Flammekreps. Limnocalanus macrurus.
Ørjefossen, Ørje Brug Foto: Anne Helen Eide Kongtorp

Slutt aldri å være nysgjerrig, slutt aldri å engasjere deg; hvorfor er vannet som sildrer i bekkene blått – eller grått? Hvilke betydningsfulle organismer lever i våre elver, bekker og innsjøer? Den engelske forfatteren og leksikografen Samuel Johnsen (1709-94) skal få siste ord i dag: "Nysgjerrigheten er et av de varigste og sikreste tegn på en levende intelligens." Lenge leve nysgjerrigheten og all verdens boksamlinger!

Kilder:

  • Christiansen, Marit E. (2018): Georg Ossian Sars. Naturhistorisk museum.
  • Haga, A. & Spikkeland, I.: Naturfaglig bibliotek etablert i Kanalmuseet på Ørje. Natur i Østfold.
  • Landsverk, J. (2020): En ny vår for undervisning. Forskerforum.
  • Spikkeland, Ingvar og Vaaler, Jan P. (2016): Biologisk overvåking av Haldenvassdraget, Istidskreps i Femsjøen.

Illustrasjoner av istidskreps er digitalisert hos Nasjonalbiblioteket.

*(Anbefalt lesing) (https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/miljo-og-klima/rapporter/miljovernavdelingen-i-ostfolds-rapportserie-1985-2018/2017_1-naturfaglige-undersokelser-xvii_del2.pdf)

Order this image

Share to