Smeden Oddbjørn Knudsen, fotografert ved essa i familiebedriften, Knudsen-smia i Mjøndalen, der Oddbjørn var tredje generasjon øksesmed.  Her blåses det øyensynlig mye oksygenrik luft inn i ildstedet, for ildlågen står til værs.  Oddbjørn holder med ei tang som han nettopp har brukt til å glipe et glødende arbeidsstykke med tilnærmet triangulær form.  Dette skal bli eggparti eller «merkedel» på ei øks den typen tømmermerkerne brukte å slå på stokker som skulle fløtes på vassdragene for å sikre at kjøperne kunne identifiseres når virket nådde lenseanleggene.  Smeden var kledd i rutete skjorte, mens magen, hoftene og lårene er dekt av et lærforkle, som gav beskyttelse under det varme arbeidet hvor det tidvis kunne sprute gnister mot smeden.  Bildet viser også hvordan man har lagd en V-formet åpning i blikkappa over essa, antakelig for å gi smeden godt overblikk over varmen og eventuelle arbeidsstykker i essa, også når han sto oppreist.  Smia ble bygd av Oddbjørn Knudsens bestefar, Karl Henrik Knudsen, i 1896.
Smeden Oddbjørn Knudsen, fotografert ved essa i familiebedriften, Knudsen-smia i Mjøndalen, der Oddbjørn var tredje generasjon øksesmed. Her blåses det øyensynlig mye oksygenrik luft inn i ildstedet,... Løken, Bård

Merkeøkser og blinkeøkser i skogbruket

Blinkeøkser og merkeøkser var mye brukte redskaper for skogeiere og tømmerkjøpere rundt om i landet. Det disse to øksetypene hadde felles, var at de var utstyrt med en profilert egg, som når den ble hogd inn i trær eller tømmerstokker etterlot seg en figur som refererte til en skogeier eller et firma som kjøpte tømmer.

Blinkeøkser eller merkeøkser?

De to øksetypene ble brukt i hver sine faser av en prosess der trærne i skogen ble til råstoff for trelast- og papirproduksjon. Blinkeøksene ble anvendt i det hogstforberedende arbeidet. Etter blinking ble trærne felt, kvistet, barket og delt i høvelige lengder, før stokkene ble kjørt til nærmeste fløtingsvassdrag, helst på snøføre. Når våren nærmet seg, skulle tømmeret måles og takseres før det skiftet eier. I denne prosessen markerte påslag med merkeøkser eierskiftet. Deretter kunne stokkene rulles ut i vassdraget, der det fløt med strømmen mot sagbruk og papirfabrikker med øksemerker som adresselapper.

Blinkeøksene er en øksetype som er todelt eller tveegget, med et plant, normalt økseblad på den ene siden og en hul, profilert egg på den andre. Bård Løken / Anno Norsk skogmuseum

Blinkeøksene ble brukt til å markere de trærne skogeieren ønsket å få hogd. Det plane bladet ble brukt til å fjerne barkestrimler i brysthøyde på de trærne som skulle felles. Hvert tre skulle blinkes på to sider av stammen, slik at skogsarbeiderne tydelig kunne se at det skulle felles, uansett hvilken retning de kom gående fra. Når barkestrimlene var borte vendte man øksa og hogg et merke inn i blinkeblesset, som et autorisasjonstegn på at det var skogeierens vilje at treet skulle hogges. Det ble også satt et øksemerke i rotsonen på de blinkede trærne. Dette merket skulle plasseres slik at det ble sittende igjen på stubben etter at treet var felt. På den måten kunne skogeieren, etter endt hogstsesong, kontrollere om skogsarbeiderne hadde felt bare de trærne som var blinket for hogst. Fra gammelt av var det skogeierne som eide og brukte merkeøksene. Utover på 1900-tallet ansatte mange kommuner herredsblinkere som skulle utføre dette arbeidet ut fra et skogfaglig skjønn.

Bruken av blinkeøkser avtok gradvis etter 2. verdenskrig, da store flatehogster ble et dominerende driftsprinsipp i norsk skogbruk. Bruken av slike redskaper opphørte fullstendig da det manuelle skogsarbeidet mot slutten av 1900-tallet ble avløst av maskinell hogst.

Bildet viser blinking i furudominert skog tidlig på 1900-tallet. Her er det tre menn som samarbeider om å velge ut, registrere og merke de trærne som skal felles. Anno Norsk skogmuseum
Blinking i furuskog på Borgerud, som ligger på Sokna i Norderhov på Ringerike, i 1937. Christian Thorvald Kierulf / Anno Norsk skogmuseum

Blinkerne skulle vurdere hvilken salgsverdi trærne hadde og hvilken effekt hogsten kunne få på omkringstående skog før de brukte blinkeøksa. De noterte seg også hvor mange trær av ulike dimensjoner de blinket, for å kunne kalkulere hvor mye skogeieren hadde å tilby interesserte tømmerkjøpere.

I store vassdrag ble det brukt et betydelig antall ulike økseprofiler, siden alle tømmerkjøpere skulle ha minst ett unikt merke. Bedriftene hadde som oftest flere eksemplarer av merkeøksene sine, fordelt mellom oppkjøpere som gjorde avtaler om leveranser av tømmer fra sine lokalsamfunn til sagbrukene og papirfabrikkene. For firmaene var det viktig å ha kontroll på øksene sine. Bedriftsledelsen måtte vite hvem som disponerte øksene og hvor de ble brukt. Tømmeret som skulle merkes representerte store verdier, så det var viktig at slike redskaper ikke kom på avveie eller ble brukt ulovlig.

Tømmermerkinga ble utført som et ledd i en transaksjonsprosess, som endte med at stokkene skiftet eier ved elvebredden, like før fløtingssesongen. I denne prosessen registrerte målerne stokkenes lengde- og diametermål. Sagtømmer måtte dessuten være rettvokst og råtefritt. Når slike observasjoner var gjort, ble data om hver enkelt stokk prikket inn på et skjema, som senere ble brukt til å regne ut hvor mye skogeieren skulle få betalt for tømmerpartiet. En «påslager» brukte merkeøksa på stokkene, fortløpende ettersom de ble taksert.

Merkeøkser har et hult, profilert merke der eggen normalt ville vært på en vanlig øks. Bård Løken / Anno Norsk skogmuseum

Fra gammelt av var de som målte og merket tømmer på denne måten representanter for bedriftene som kjøpte tømmeret. Derfor var det fare for at vurderingene de gjorde ble farget av at det var kjøperne som lønnet dem. I 1928 kom det en lov som forutsatte at tømmermålerne skulle være nøytrale, og at selgere og kjøpere skulle dele måle- og merkekostnadene. Fra da av måtte funksjonærene i tømmermålingsforeningene ha alle merkeøkser som var aktuelle i det vassdraget de målte og merket tømmer ved.

Øksebestilling

Bildet viser oversikt over tilgjengelige tømmermerker og merker som kan tas i bruk. Bård Løken / Anno Norsk skogmuseum

Anno Norsk skogmuseum har nylig mottatt en del bestillingsbøker etter Ingel Olimb (1864-1951) fra Jevnaker, som var en handelsagent for smeden Olaf Finstad i perioden 1904-1909. Produksjon av blinke- og merkeøkser var et krevende spesialistarbeid som bare noen få smeder behersket. Olimb samlet derfor bestillinger til Finstad over store deler av Østlandet; Oslo, Hallingdal, Solør og gamle Oppland.

Bøkene museet har overtatt er fra perioden 1904-1909. De inneholder info om hvem som har bestilt blinkeøkser, merkeøkser og andre typer jernredskaper. Mye tyder på at Ingel Olimb har vært en aktiv selger som prøvde å overbevise potensielle kunder om at de trengte Finstads produkter. Det skjedde trolig ved at Olimb oppsøkte skogeiere hjemme eller kanskje på markedsplasser der han kunne treffe mange potensielle kunder i løpet av kort tid. Etter at bestillingen var gjort, tok han med seg riss av den ønskede merkeprofilen med bestillerens navn og adresse til smeden, som deretter kunne starte produksjonen.

En blinkeøksbestilling fra Våler i 1906. Se referansen til arkivportalen for mer informasjon. Bård Løken / Anno Norsk skogmuseum

3

10/12-06

Arne Hansen Knausen

Postadr: Vaaler i Solør

1 merkøx m/ Blinke

Færdig strax

Kr: 7.00

Den transkriberte teksten viser hvordan man registrerte en bestilling på blinke- eller merkeøkser. Den inneholdt kundens navn, postadresse og hva slags produkt som ble bestilt. Spesielt viktig var merkeprofilen, sånn at smeden fikk vite hvilket merke som skulle produseres. Denne blinkeøksa skulle leveres raskt til en skogeier fra Våler i Hedmark, Arne Hansen Knausen for sju kroner. Kroneverdien var en annen i 1906 enn i vår tid. Det er også gjort bestillinger til firmaer, som i noen tilfeller både eide skog og kjøpte tømmer til trelast- eller papirproduksjon.

Mannsdominert virksomhet

Skogbruket har vært en veldig mannsdominert virksomhet. Den gangen Ingel Olimb reiste rundt for å skaffe oppdragsgiveren bestillinger på økser forekom det knapt at kvinner jobbet i skogen. Kvinnelige skogeiere var det også få av. Det er en bestilling i notatbøkene som viser til en kvinne som har bestilt en blinkeøks.

Blinkeøksbestilling gjort av eneste kvinnelige bestiller fra bestillingsbøkene. Se referansen til arkivportalen for mer informasjon. Bård Løken / Anno Norsk skogmuseum

32

30/7-06

Gunnild K. Gislerud

Postad: Stavn, Hallingdal

1 merkøx m/ Blinke

Færdig strax

Kr: 7.00

N:3

Mannen til Gunhild døde tidlig etter en operasjon dermed ble Gunhild enke. Hun ble sittende igjen med aleneansvar for barna og jord- og skogeiendommen. Det var altså fra denne posisjonen hun via Ingel Olimb bestilte merkeøks fra Olaf Finstad.

Merkekart

Merkekart er oversiktsplansjer over kjøpermerkene som er i brukt på fløtingstømmer i større vassdrag. Det var virkeskjøpernes felles fløtingsadministrasjon, Christiania tømmerdirektion, som godkjente merkene etter å ha vurdert dem som så forskjellige at ingen kunne forveksles. I 1930-årene endret denne organisasjonen navn til Glomma fellesfløtingsforening.

Fotografiet viser de 123 merkene som ble brukt i Glommavasdraget i 1889. Bård Løken / Anno Norsk skogmuseum

Informasjonen på merkekartene var viktig når fløtingstømmeret kom inn til lensene, der stokker med merker som viste at de skulle til lokale bedrifter ble holdt igjen mens det øvrige tømmeret fikk flyte videre mot sagbruk og papirfabrikker lengre nede i vassdraget.

Norsk skogmuseum har mange merkekart som viser øksemerkene til de bedriftene som kjøpte fløtingstømmer ved de største vassdragene våre. Plansjer som gir oversikt over skogeiernes blinkemerker finnes ikke i museets samlinger. Derfor er Ingel Olimbs notatbøker med sine mange bestillinger på nettopp slike økser et viktig supplement til samlingene.

Litteratur

Bækkelund, B. (2015). Årringer i vann : Skogen, skognæringene og Skiensvassdragets fellesfløtningsforening (Vol. 18, Særpublikasjon). Elverum: Norsk Skogmuseum.

Høgbrenna, A. (1999). Tømmerfløyting i Gudbrandsdalen. Lesja: Snøhetta forl.

Moen, K. R., & Kåsa, J. (1964). Skogbrukslære (8. utg., p. 227). Aschehoug.

Ødegaard, N. (1919). Landbruksboken : En samlet fremstilling av læren om landbruket, dets forskjellige grener : B. 2 (Vol. B. 2). Kristiania: Aschehoug.

Østberg, K., & Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet. (1926). Norsk bonderet : 4 : Av tømmerdriftens rets- og sedvaneregler (Vol. 4). Oslo: Grøndahl : Cappelen.

Arkiv: NSMA-ARK-1088: Notat- og regnskapsbøker etter Ingel Olimb https://www.arkivportalen.no/entity/no-ANNO_arkiv_000000000955

Nettside: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036464001827
https://digitaltmuseum.org/021018857265/bestilling-og-notatbok

Share to