Forsvarets museer forvalter de fleste typer militært materiell som har blitt brukt i det norske forsvaret de siste 400 år.

Nye objekter

Om Krigsminnesmerker i Norge

Forsvarsmuseet er hovedmuseet i Forsvarets museer og har røtter tilbake til Artillerimuseets modellkammer rundt 1860. Forsvarets museer skal forvalte, forske og formidle egen sektors historie.

Over hele Norge er det reist en rekke minnesmerker over personer og begivenheter knyttet til krigshendelser og forsvarsrelatert aktivitet opp gjennom historien. De minner om mot og motstand og symboliserer grunnleggende verdier i Forsvaret. Det store flertall av krigsminnesmerker er reist på bakgrunn av lokalt initiativ, men Forsvaret har også selv reist krigsminnesmerker – både innenfor og utenfor militært område. Minnesmerker er med på å skape en felles kulturell referanseramme. De bidrar til at vi opplever et fellesskap med fortiden samtidig som vi får perspektiver på egen tilværelse.

Innsamlingen av opplysningene ble i sin tid initiert av Heimevernet og Forsvarets museer fikk ansvaret for å publisere disse opplysningene. Opplysningene er oppgitt slik de ble samlet inn frem til 2011. Kommunene har ansvar for skjøtsel og vedlikehold av selve krigsminnesmerkene.

Krigsminnesmerker i Norge is a part of

Share to