Museene for kystkultur og gjenreisning IKS har avdelinger i Hammerfest, Havøysund, Honningsvåg, Gamvik og Berlevåg. Tematisk skal museene dokumentere kystkultur, fiskerihistorie og gjenreisninga av Finnmark etter andre verdenskrig.

News

11 new objects last 30 days

About Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

Museene for kystkultur og gjenreising er en konsolidert enhet med avdelinger 5 steder på kysten av Finnmark. De små museene i Berlevåg, Gamvik, Honningsvåg og Havøysund ble etablert i løpet av 1980-årene. Alle museene i selskapet er etablert på grunnlag av mye frivillig innsats fra lokale museums- og historielag.

Gjenstandssamlingene er i hovedsak fra tiden etter 1945. Dette skyldes at nesten alt ble brent og ødelagt høsten 1944 og vinteren 1945 i denne delen av landet. Museene har likevel foto og arkivalie fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag som er samlet inn i etterkrigstiden.

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms i Hammerfest ble etablert i 1994. Utstillingen viser noe om krig, tvangsevakuering av befolkningen høsten 1944 og livet under gjenreisningstiden etter 2. verdenskrig. Fotosamlinger fra Hammerfest bys historie og fiskeindustribedriften FINDUS.

Måsøy Museum ligger i Havøysund. Gjenstandssamlingen består hovedsakelig av redskaper og tekniske hjelpemidler som fiskerne har benyttet gjennom 1900-tallet. Fotosamlingen består av bilder fra Måsøy kommune, fiskefartøy og arbeid i fiskeriene.

Nordkappmuseet ligger i Honningsvåg, Nordkapp kommune. Museet presenterer kysthistorie med fokus på endringene i kystsamfunnene, samt utviklingen av turismen til Nordkapp og Finnmark. Samlingene omfatter gjenstander, foto og arkivalie, og dekker en tidsrom fra ca. 1880 til nåtiden. Det meste av gjenstandsamlingen er fra etterkrigstiden.

Gamvik Museum ligger i fiskeværet Gamvik. Museet holder til i det tidligere fiskebruket Brodtkorbbruket. Samlingene består primært av redskaper, husgeråd og utstyr representative for et lite fiskevær på Finnmarkskysten. Det meste av gjenstandsamlingen er fra etterkrigstida. Fotografier, primært fra 1900-tallets andre halvdel.

Berlevåg Havnemuseum ligger i Berlevåg. Museets hovedbygning er en restaurert lagerbygning tidligere eid av Statens Havnevesen. Her får man et solid innblikk i de ulike fasene av den omfattende havneutbyggingen på stedet som har foregått i nesten 100 år. Museet har også dokumentasjon innenfor temaene sjøfart, fiskeri, andre verdenskrig og gjenreisningen.

You'll find us here

Share to