Museene for kystkultur og gjenreisning IKS har avdelinger i Hammerfest, Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord, Gamvik og Berlevåg. Tematisk skal museene dokumentere kystkultur, fiskerihistorie og gjenreisninga av Finnmark etter andre verdenskrig.

Les de nyeste artikler her

Nye objekter

Utstyr fra Sifilforsvaret

Enmannspakning Redning
Tetningslist
Taukveil
Redningskasse
Redningstau
Fremviser E.Leitz Wetzler
Telefon Ericsson
Måleapparat
Verneutstyr
Feltflaske Høyang
Lampe
Lykt
Skuffe
Mikrofon DNH Den Norske Høyttalerfabrikk A/S Kragerø Norway
Sko
Sko A/S Norröna Norsk
Grev
Spade Christiania Spigerverk

Om Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

Museene for kystkultur og gjenreising er en konsolidert enhet med avdelinger 6 steder på kysten av Finnmark. De små museene i Berlevåg, Gamvik, Honningsvåg og Havøysund ble etablert i løpet av 1980-årene. Alle museene i selskapet er etablert på grunnlag av mye frivillig innsats fra lokale museums- og historielag.

Gjenstandssamlingene er i hovedsak fra tiden etter 1945. Dette skyldes at nesten alt ble brent og ødelagt høsten 1944 og vinteren 1945 i denne delen av landet. Museene har likevel foto og arkivalie fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag som er samlet inn i etterkrigstiden.

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms i Hammerfest ble etablert i 1994. Utstillingen viser noe om krig, tvangsevakuering av befolkningen høsten 1944 og livet under gjenreisningstiden etter 2. verdenskrig. Fotosamlinger fra Hammerfest bys historie og fiskeindustribedriften FINDUS.

Måsøy Museum ligger i Havøysund. Gjenstandssamlingen består hovedsakelig av redskaper og tekniske hjelpemidler som fiskerne har benyttet gjennom 1900-tallet. Fotosamlingen består av bilder fra Måsøy kommune, fiskefartøy og arbeid i fiskeriene.

Nordkappmuseet ligger i Honningsvåg, Nordkapp kommune. Museet presenterer kysthistorie med fokus på endringene i kystsamfunnene, samt utviklingen av turismen til Nordkapp og Finnmark. Samlingene omfatter gjenstander, foto og arkivalie, og dekker en tidsrom fra ca. 1880 til nåtiden. Det meste av gjenstandsamlingen er fra etterkrigstiden.

Foldalbruket ligger i Kjøllefjord i Lebesby kommune og er det nyeste medlemmet i Museene for kystkultur og gjenreisning IKS. Foldalbruket er et nedlagt fiskebruk med tradisjoner tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Her har det vært fiskemottak med tørrfisk- og saltfiskproduksjon. Trandamperi og utleierorbuer for tilreisende fiskere. Fram til 1959 hadde Foldalbruket også ekspedisjonskai med hurtigruteanløp. Kjøllefjord Kystlag, etablert i 1993, kjøpte anlegget og Riksantikvaren fredet anlegget i 1994. Fredningen omfatter alle 5 bygningene på anlegget samt tekniske installasjoner og eiendommene disse står på. 2001 begynte man å leie ut rom ved burekka. Stiftelsen Foldal ble opprettet våren 2004. Sommeren 2005 åpnet den første utstillingen, og i årene som fulgte har museets arealer blitt utvidet for hvert år.

Gamvik Museum ligger i fiskeværet Gamvik. Museet holder til i det tidligere fiskebruket Brodtkorbbruket. Samlingene består primært av redskaper, husgeråd og utstyr representative for et lite fiskevær på Finnmarkskysten. Det meste av gjenstandsamlingen er fra etterkrigstida. Fotografier, primært fra 1900-tallets andre halvdel.

Berlevåg Havnemuseum ligger i Berlevåg. Museets hovedbygning er en restaurert lagerbygning tidligere eid av Statens Havnevesen. Her får man et solid innblikk i de ulike fasene av den omfattende havneutbyggingen på stedet som har foregått i nesten 100 år. Museet har også dokumentasjon innenfor temaene sjøfart, fiskeri, andre verdenskrig og gjenreisningen

Share to