På sporet!

article image
Photographer: Shadé B. Martins/NOM (All rights reserved (Copyright))

Undervisningsopplegget er en innføring i museets tematikk og gir en god oversikt over mange læreplanaktuelle emner. I undervisningen på museet vil elevene lære mer om utviklingen av det moderne Norge.

Maximum attendees

30

Duration

2

Time period

Hele året

Cost

Free

Competency goals

Inneholder læringsmål for:
 • 8. - 10. trinn: Samfunnsfag (SAF01-04)
 • vg1: Samfunnskunnskap (SAK01-01)
 • vg2: Historie (HIS01-03)

Samfunnsfag (SAF01-04)

grades 8 - 10

 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

Samfunnskunnskap (SAK01-01)

VG1

 • utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet

Historie (HIS01-03)

VG2

 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn

Show competency goals

Undervisningsopplegget er en innføring i museets tematikk og gir en god oversikt over mange læreplanaktuelle emner. I undervisningen på museet vil elevene lære mer om utviklingen av det moderne Norge.

Det store funnet av oljefeltet Ekofisk i Nordsjøen høsten 1969 innledet et nytt kapittel i norsk industrihistiorien. I dag er fremdeles olje- og gassindustrien Norges viktigste næring som samtidig er i ferd med å utvikle nye, fornybare energiløsninger.

Olje- og gassindustrien har skapt arbeidsplasser langs hele kysten, og den jevne strømmen av olje og gass fra reservoarene i berggrunnen til prosessanleggene på overflaten har gitt landet formidable inntekter. Undervisningsopplegget setter fokus på dannelsen av hydrokarboner, bruksområder for olje og gass samt industriens betydning for utviklingene av det moderne velferdssamfunnet.

Samtidig er bruk av fossile energibærere en av vår tids viktigste og vanskeligste utfordringer; utslipp av klimagasser og global oppvarming.

Pedagogisk gjennomføring

 • Visning av filmen «Oljeunge» og introduksjon i museets kinosal
 • Besøk i museets interaktive utstillinger
 • Elevene arbeider gruppevis med oppgaver som de får utdelt på museet
 • Oppgavene er et godt utgangspunkt for etterarbeid på skolen

Om Norsk Oljemuseum

Norsk Oljemuseum utvider klasserommet. Alle våre undervisningsopplegg er knyttet til læreplanen og kan erstatte skoleundervisning på tema som geologi, matematikk, energi, lokalhistorie, samfunnsøkonomi og kjemi.

Order form

More school experiences

School
Card Image

Haustarbeid på museumsgarden

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Samfunnsfag Mat og helse Naturfag grades 1 - 2 grades 3 - 4 grades 5 - 7
School
Card Image

Sau i Dalane

Dalane Folkemuseum

Kunst og håndverk Samfunnsfag grades 5 - 7
School
Card Image

Feyer & Fayancemysteriet

Dalane Folkemuseum

Samfunnsfag Kunst og håndverk grades 3 - 4

Share to