Teleseum kommer att bli ett försvarshistoriskt tele- och ledningsmuseum som visar system och utrustning för ledning av olika verksamheter inom totalförsvaret under det kalla kriget.

Om Teleseum

Visionen för Teleseum är att skapa en mötesplats för kulturhistoriska evenemang av olika slag med totalförsvarsanknytning. Ett museum som inte bara visar den teletekniska utvecklingen av militära och civila ledningssystem under 1900-talets senare hälft utan även fragment av svensk försvarshistoria från Gustav Vasa fram till i dag. Teleseum ska även visa på den nytta och de mervärden för svensk industri som utvecklingen av försvarsmaktens ledningssystem bidragit med.

I Teleseums engagemang för att beskriva försvarets tidiga historia skall bland annat indelningsverket belysas och hur det påverkade det svenska folket samt visa hur en indelt soldat levde och bodde. Museets tyngdpunkt kommer dock att vara att visa system, utrustning och principer för ledning och samordning inom totalförsvaret, från rikets högsta ledning ner till förbandsnivå. Lednings- och sambandssystem från alla försvarsgrenar, samt från den civila delen av totalförsvaret skall visas.

Det nya teletekniska museets samlingar bestå av telesamlingar från armén, marinen och flygvapnet. Telefon- och radiomateriel finns representerad med utrustningar från förra sekelskiftet fram till modern tid. Hela utvecklingseran av telefon, växlar och radio finns representerad. Radiolänkutrustningar och bärfrekvensutrustningar finns alltifrån då eran började 1943 fram till dags dato. Utrustning av olika slag för optisk signalering finns likaså. Ledningssystem från hela försvarsmakten finns i god omfattning. Till exempel har museet tillvaratagit hela det ledningssystem som fanns vid Ersta batteriet på Landsort, som var det sista Ersta-systemet som avvecklades. Delar av detta system har åter driftsatts. Målsättningen är att ett fullt fungerande system i autentisk miljö.

Visit us

Share to