Vestfoldmuseene IKS er et konsolidert museum, og består av en arkivinstitusjon, et kunstmuseum, et vikingsenter, Thor Heyerdahl-instituttet, syv kulturhistoriske museer og en samlingsforvaltning for gjenstander og fotografier.

Om Vestfoldmuseene IKS

Vestfoldmuseene er et konsolidert museum opprettet som et interkommunalt selskap i 2009. Det er eid av 8 kommuner og Vestfold fylkeskommune. Virksomheten har om lag 80 ansatte.

Vi tilbyr blant annet utstillinger, omvisninger, undervisning, forsknings- og kunnskapsformidling, arrangementer, utleie av lokaler og booking av aktiviteter. I tillegg tilgjengeliggjør vi samlingene digitalt på ulike plattformer.

Vestfoldmuseenes formål

Vestfoldmuseenes formål er å drifte og videreutvikle kunst- og kulturarvvirksomheter i regionen ved å:

  • forvalte arkiv, kunst- og kulturhistoriske samlinger, samt immateriell kulturarv. Selskapet driver aktiv samlingsutvikling

  • dokumentere, forske i, og formidle kunst- og kulturarv lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt

  • være en tydelig samfunnsaktør

  • utføre eksterne oppdrag innenfor arkiv og kulturhistorie

Arkivenes samfunnsoppdrag er å samle inn, forvalte, tilgjengeliggjøre og formidle samfunnets arkiver. Innsamlingen har helthetlig samfunnsdokumentasjon som mål.

Museenes samfunnsoppdrag er å forvalte, utvikle og formidle kunnskap om menneskers samhandling med sine omgivelser. Museene skal gi kunnskapsbaserte opplevelser og være tilgjengelige for alle. Vi skal være relevante og aktuelle og fremme kritisk refleksjon og skapende innsikt.

Våre fotosamlinger finner du i mediearkivet

Our departments

Visit us

Share to