Vestfoldmuseene er en konsolidert museumsenhet. Samlingene dekker bl.a. by -og bygdekultur, sjøfartshistorie, hvalfangst, herregårdshistorie, moderne industrihistorie og kunstneren Edvard Munch.

Nye objekter

Artikler

Mapper

Galleriet. Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum i Sandefjord åpnet dørene for publikum første gang den 23. mai 1917, samme dag som museet ble overrakt Sandefjord kommune i gave. Giveren var den 33 år gamle redersønnen Lars Christensen, som hadde nedlagt mye tid, arbeid og penger i opprettelsen av museet i årene i forveien. Christensen var trolig inspirert av både norske og utenlandske museer da han bestemte seg for å lage sitt museum om hvalfangst. I tillegg var hans far Christen Christensen en pioner innen hvalfangsten i de antarktiske havområdene, og museets fulle navn kan sees på som en hyllest til faren. På folkemunne har museet for det meste likevel blitt omtalt som Hvalfangstmuseet. Frem til 1968 formidlet Hvalfangstmuseet både kunnskap om hvalfangst i fortiden og i samtiden, men etter at Norges deltakelse i hvalfangsten i Sørishavet opphørte i 1968, ble fokuset i all hovedsak på historisk hvalfangst. Museet er i dag Europas eneste museum innen området hval og hvalfangsthistorie og har siden 2009 vært en avdeling i Vestfoldmuseene IKS. Hvalfangstmuseet har like fra begynnelsen av også formidlet kunnskap om dyr med et særlig fokus på dyr i polare strøk, noe den store blåhvalmodellen som henger i taket er et godt eksempel på. Den eldste delen av museet der blåhvalmodellen henger har ikke gjennomgått noen gjennomgripende endringer siden åpningen i 1917, men noen mindre justeringer både i tematikk og utstillinger har det likevel blitt gjennom årene. Til å begynne med dekket den alle museets formidlingsfelt, men fra og med 1980- tallet da den kulturhistoriske fløyen av museet stod ferdig, har den eldste avdelingen i all hovedsak hatt en zoologisk hovedvinkling. Slik har også galleriet blitt noe endret over tid, og ulike gjenstander har vært utstilt på forskjellige måter og i forskjellige montre. Den store monteren som står på galleriet i dag har stått her siden mellomkrigstiden og har også vært gjenstand for noen utskiftninger. Da monteren skulle oppgraderes og nye gjenstander skulle velges ut i 2013, valgte vi derfor å ta utgangspunkt i utstillingene som har vært vist her gjennom tidene, samt å la museets historikk og estetikk være førende for utformingen av den nye utstillingen. Lengst til venstre i monteren sees en rekke anatomiske preparater av ulike slag. De mange hvalfostrene og sjødyrene er i tillegg til å være fascinerende gjenstander i tråd med de eldste utstillingene fra galleriet som bestod av en rekke preparater. I monterens midtre del sees blant annet oljeprøver, kosmetikk og skurebørster. Disse er alle eksempler på produkter av hval og gir et innblikk i hva døde hvaler kunne brukes til. Lengst til høyre vises eksempler på ulike former for hvaltann- og ørearbeider. Utvalget spenner fra såkalte «scrimshaw»- produkter laget av amerikanske hvalfangere på 1800- tallet, via norske hvalfangeres fritidsarbeider og til masseproduserte gjenstander fra Sandefjordsfirmaet Goodwill Produkter AS. Lengst til høyre, i en egen, separat monter, står museets 180 centimeter høye hvalpenislampe. Lampen og en frittstående rygghvirvelkrakk laget av hvalskjelett er ytterligere eksempler på produkter av hval. Med tiden vil det også bli montert opp kopier av øreben og hvaltenner på monteren som publikum kan berøre, slik at utstillingen kan oppleves via flere sanser. Det vil også bli laget en brosjyre med mer utfyllende informasjon, historikk og opplysninger om gjenstandene, utstillingen og den eldste delen av museet for øvrig.

Om Vestfoldmuseene IKS

Vestfoldmuseene er et konsolidert museum opprettet som et interkommunalt selskap i 2009. Det er eid av 8 kommuner og Vestfold fylkeskommune. Virksomheten har om lag 80 ansatte, og består av følgende enheter:

 • Samlingsforvaltningen. Fellestjeneste for samlingsforvaltning og digital tilgjengeliggjøring
 • Nord-Jarlsbergmuseene småsamlinger fra tidligere Nord-Jarlsbergmuseene.
 • Aluminiummuseet
 • Nasjonal og global aluminiumhistorie

 • Berger museum
 • Museum for industrihistorien og industrisamfunnet på Berger

 • Jernverket Eidsfoss
 • Eidsfoss industrihistoriske samlinger

 • Haugar Kunstmuseum med fokus på billedkunst av regional, nasjonal og internasjonal betydning
 • Hvalfangstmuseet er Europas eneste spesialmuseum for hval, hvalfangst og miljø.
 • Larvik Museum. Kulturhistorisk fokus på grevskap og byens industri- og sjøfartsutvikling.
 • Midgard vikingsenter er aktiv formidling av fylkets vikinghistorie og arkeologi.
 • Munchs Hus, med presentasjon av Edvard Munchs hus og liv i Åsgårdstrand
 • Slottsfjellsmuseet, med fokus på middelalder, og drift av stort bygdetun.
 • Vestfoldarkivet samler inn, tilgjengeliggjør og formidler kilder til kunnskap om Vestfolds historie, og er arkivdepot for Vestfold fylkeskommune
 • Our museums

  Share to